Sprzedaż przyczepy rolniczej Autosan typ D-47A, 26-08-2020

Milejów-Osada, dn. 26-08-2020 r.

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – przyczepy rolniczej AUTOSAN D-47A.

I. Dane Sprzedającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o., ul. Wesoła 18, 21-020 Milejów, tel./faks 817572051, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest zbędny majątek ruchomy wg poniższego wykazu: Przyczepa rolnicza Autosan D-47A, rok produkcji 1980, nr rej. LLE41PG, stan techniczny do remontu; cena wywoławcza netto 2000,00 zł (nie zawiera podatku VAT 23%) Cena zaoferowana przez Kupującego nie zawiera kosztu załadunku i transportu. Załadunek i transport zakupionych składników Kupujący jest zobowiązany przeprowadzić własnym kosztem i staraniem. Dowód rejestracyjny przyczepy znajduje się w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

III. Termin oraz miejsce składania ofert: Pisemne oferty należy składać do 03-09-2020 r. do godz. 10:00 osobiście w siedzibie Sprzedającego lub przesyłką pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o., ul. Wesoła 18, 21-020 Milejów. Druki oferty (załącznik nr 1) można pobrać w siedzibie sprzedającego lub w formie elektronicznej ze strony internetowej Sprzedającego: www.pgkmilejow.pl

IV. Miejsce i termin, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży: zainteresowani mogą oglądać przedmiot sprzedaży w godzinach od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, po uprzednio uzgodnionym terminie. Informacji udziela: Artur Kowalski tel. 519434065.

V. Warunki przystąpienia do przetargu: a) warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty, na druku będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia; w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub firmę należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

VI. Wymagania dotyczące składania ofert: Oferty pisemne na wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego, na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o., ul. Wesoła 18, 21-020 Milejów w terminie do 03-09-2020 r. do godz. 10:00 opatrzone klauzulą: „Nie otwierać do 03-09-2020 r. do godz. 10:05 Oferta zakupu przyczepy rolniczej".

VII. Kryterium wyboru oferty: Kryterium oceny oferty jest zaproponowana przez Kupującego cena brutto 100%. Oferent może zaoferować tylko jedną ofertę z jedną ceną ofertową. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje termin (data i godzin) wpłynięcia oferty. Oferta zostanie odrzucona, gdy: a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, b) jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, c) zawiera błędy rachunkowe.

VIII. Otwarcie ofert: Nastąpi 03-09-2020 r. o godz. 10:05 w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. w Milejów-Osada, ul. Wesoła 18

IX. Umowa:
a) Nabywca w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jest zobowiązany podpisać w siedzibie Sprzedającego umowę sprzedaży (załącznik nr 2) oraz zapłacić cenę (brutto) nabycia na rachunek bankowy nr 02 8689 0007 4006 4055 2000 0010 na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury,
b) wydanie przedmiotu zbycia Nabywcy nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego,
c) odbioru przedmiotu zbycia Nabywca dokona w dniu wydania,
d) przekazanie przedmiotu odbędzie się protokolarnie przez Komisję powołaną Zarządzeniem Prezesa Zarządu.

Załączniki: - oferta w ramach pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego (załącznik nr 1) - projekt umowy - (załącznik nr 2)

Do pobrania:
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Zdjęcia przedmiotu sprzedaży:

obraz 1
obraz 2
obraz 3
obraz 4
obraz 5
obraz 6
obraz 7
obraz 8
obraz 9
obraz 10
obraz 11
obraz 12
obraz 13
obraz 14
obraz 
15
obraz 16
obraz 17

 

 Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Ryszard Pietrzak