Harmonogram odbioru odpadów 2020

Odpady zbierane selektywnie w workach odbierane są jedynie w dni wskazane w harmonogramie. Prosimy o nie wystawianie worków w inne dni odbioru, gdyż poza wyznaczoną datą odbioru odpady te nie będą odbierane.

Popioły z kotłowni domowych oraz odpady zielone należy zbierać selektywnie (nie mieszać z innymi odpadami) i umieszczać w  worku; popioły w worku o kolorze czarnym, odpady zielone w worku brazowym.  Odbiór popiołów i odpadów zielonych odbywa się zawsze w tym samym dniu, co odbiory innych odpadów zbieranych selektywnie oraz w dodatkowych terminach wskazanych w harmonogramie.

Odpady odbierane są w wyznaczone dni od godziny 7:00. Prosimy o punktualne wystawianie pojemników i worków tj. przed godziną 7:00, gdyż ze względu na ograniczone możliwości czasowe odpady nieodebrane z powodu zbyt późnego ich wystawienia nie zostaną odebrane.

Harmonogramy odbioru dla poszczególnych miejscowości (kliknij aby otworzyć dokument):

Antoniów,

Antoniów-Kolonia,

Białka,

Białka-Kolonia,

Cyganka,

Dąbrowa,

Górne,

Jaszczów,

Jaszczów-Kolonia,

Kajetanówka,

Klarów,

Łańcuchów,

Łysołaje,

Łysołaje-Kolonia,

Maryniów,

Milejów-Osada (ul.11-go Listopada, ul.3-go Maja, Al. Niepodległości, Al. Młodości, ul.Graniczna, ul.Kolejowa, ul.Kwiatowa, ul.Ogrodowa, ul.Polna, ul.Spacerowa, ul.Wesoła, ul.Wiejska, ul.Zielona),

Milejów-Osada (ul.Boczna, ul.Brzozowa, ul.Bukowa, ul.Chmielna, ul.Jesionowa, ul.Kalinowa, ul.Klarowska, ul.Krótka, ul.Lipowa, ul.Osiedlowa, ul.Partyzancka, ul.Szkolna ul.Topolowa),

Milejów (wieś),

Ostrówek-Kolonia,

Popławy,

Starościce,

Wólka Bielecka,

Wólka Łańcuchowska,

Zalesie,

Zgniła-Struga.

Promocja projektu "Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowejz do wodociągu gminnego w ramach RPO WL 2014-2020"

rpo logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o. ukończyła zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji stacji uzdatniania wody oraz wybudowaniu rurociągu łączącego komunalny wodociąg lokalny z wodociągiem gminnym z jednoczesnym zapewnieniem dostarczenia wody pitnej do Oczyszczalni Ścieków Spółki Wodno-ściekowej w Milejowie za pośrednictwem nowowybudowanego wodociągu.

Realizacja powyższego zadania została objęta działaniem Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach działania na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Lubelskiego przyznano Przedsiębiorstwu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości nie przekraczającej 873.986,98 zł.

Całkowita wartość projektu, ustalona w trakcie przeprowadzonych postępowań przetargowych, wyniosła brutto 1.871.125,20 zł.

W trakcie inwestycji został wybudowany wodociąg, za pośrednictwem którego będzie dostarczana woda do ponad 1000 mieszkańców Gminy Milejów. Łącznie z innymi przeprowadzonymi już i planowanymi gminnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi zrealizowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców Gminy Milejów w wodę pitną. Modernizacja stacji wodociągowej zapewni ulepszony sposób zaopatrzenia w wodę. Oprócz gruntownego remontu budowlanego budynku hydroforni wyposażono stację uzdatniania wody w nowoczesny system sterowania zachodzącymi procesami filtracji i płukania, zapewniając całkowitą automatyzację. Dzięki zastosowaniu narzędzi teleinformatycznych zapewniono zdalne sterowanie funkcjonowaniem ujęć głębinowych, wykonywanie koniecznych pomiarów parametrów technicznych oraz wysyłanie za pośrednictwem komunikatów SMS informacji o wystąpieniu zjawisk mających wpływ na funkcjonowanie wodociągu. 

Zwiększenie bezpieczeństwa uzdatniania i dostarczania wody uzyskano również poprzez wyposażenie stacji w monitoring wizyjny oraz zainstalowaniu agregatu prądotwórczego na wypadek braku zasilania elektrycznego.

 

widok 3

 

 widok 4

 

widok 5

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wesołej 18, 21-020 Milejów.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. Administrator Pana/Pani danych osobowych będzie je przetwarzał : 

· w celu wykonania i na podstawie umowy o wykonanie usługi zgodnie z profilem działalności Administratora, (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

·  w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

· w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

· w celach analitycznych (optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o odbiorcach usług, analizy finansowej Spółki itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. RODO)

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3 Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak : 

· Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa,

· Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO)

5.  W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do: 

· dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)

· sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)

· usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

· ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)

· przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 RODO)

· wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po rozwiązaniu umowy przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa.

7. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

 Zarząd
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.

Oferty pracy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

1.  Kierowcy samochodu ciężarowego.

Wymagania:

- Ważne prawo jazdy kategorii C

- Świadectwo kwalifikacji zawodowej (kurs na przewóz rzeczy potwierdzony wpisem do prawa jazdy kod 95)

- Karta kierowcy

- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego oraz pracy na wysokości do 3 m.

2. Operator koparko-ładowarki klasy III

Wymagania:

- Uprawnienie do obsługi koparko-ładowarki min. klasy III

- Ważne prawo jazdy kategorii B

- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarki i pojazdu samochodowego o masie własnej do 3,5Mg oraz pracy na wysokości do 3 m.


Kandydaci  proszeni są o składanie podań wraz z CV w siedzibie  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o. 21-020 Milejów, ul. Wesoła 18.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o. z siedzibą w Milejów-Osada przy ul. Wesołej 18. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek jest konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przeprowadzenia rekrutacji jest art 6 ust.1 lit. a)  RODO czyli zgoda, którą może Pan/Pani w każdej chwili odwołać, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do czasu odwołania zgody. Administrator może przetwarzać dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f)  RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest zabezpieczenie lub obrona roszczeń, których źródłem może być m.in. podniesienie zarzutu dyskryminacji. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną a także podmiotom wspierającym Administratora danych w zakresie rekrutacji. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania Pana/Pani CV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.  Kierowcy ciągnika rolniczego.

Wymagania:

- Ważne prawo jazdy kategorii B i T

- Umiejętność kierowania zespołu ciągnika z przyczepą

- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy ciągnika i pojazdu samochodowego o masie własnej do 3,5Mg oraz pracy na wysokości do 3 m.

Sprzedaż żużla

Prowadzimy sprzedaż dla osób fizycznych żużla pochodzącego z własnej kotłowni.

Cena 9,00zł za 1 tonę (7,32 zł + 23% VAT)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszym biurem (tel. 817572051)