Zapytanie o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano-technicznej i wykonawczej dla realizacji projektu Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody..; 19-11-2016

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.
21-020 Milejów
ul. Wesoła 18
reprezentowana przez
Prezesa Zarządu Adam Walczaka
Znak: ZP4/2016


Milejów, dnia 2016-11-19

www.pgkmilejow.pl
tablica ogłoszeń
zaproszeni Wykonawcy

ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE

(zamówienie o wartości szacunkowej o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t ze zm.)

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.
21-020 Milejów
ul. Wesoła 18
NIP 5050114808
REGON 060692416
reprezentowane przez Prezesa Zarządu zaprasza do złożenia ofert na usługę opracowania:
dokumentacji projektowej, budowlano-technicznej i wykonawczej dla realizacji projektu Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada w ramach RPO WL 2014-2020.

2. Przedmiot zamówienia:
Zgodnie z OPISEM ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(OIWZ) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania.

3. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zawiera projekt umowy stanowiący integralną część niniejszego zapytania.

4. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy.
Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 30.01.2017 r.

5. Wymagania formalne wobec wykonawców:
Zawarto w Rozdziale 4 OIWZ

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Miejsce składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w biurze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie 21-020 Milejów, ul. Wesoła 18 terminie do dnia 2016-11-28, do godz. 12:00
2) Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych zamkniętych kopertach adresowanych do: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o., 21-020 Milejów, ul. Wesoła 18
z dopiskiem: „Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada – opracowanie dokumentacji”.
3) Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

7. Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny:
Ofertę należy przygotować stosownie do wymagań Rozdziału 8 OIWZ.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarto w Rozdziale 10 OIWZ.

8. Proces i kryteria wyboru oferty:
Zamawiający podda złożone oferty ocenie formalnej – ze względu na kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów jak również złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej opisane warunki formalne jest: Oferowana Cena - 100%

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Adam Walczak - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes Zarządu
Adam Walczak

Załączniki:

1. Opis Istotnych Warunków Zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Wykaz osób
5. Wykaz wykonanych usług
6. Program Funkcjonalno-Użytkowy
7. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
8. Unieważnienie

rpo logo