rpo logo

 

Znak ZP2-2/2017

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada w ramach RPO WL 2014-2020”.

1. Zapytanie cenowe / ofertowe 18-09-2017

2. Załącznik nr 1 - umowa

3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy

5. Informacja z otwarcia ofert 25-09-2017

6. zawiadomienie o wyborze oferty 26-09-2017