Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, w sezonie grzewczym 2019/2020, miału węgla kamiennego w ilości 1500 Mg (słownie jeden tysiąc pięćset ton), o następujących parametrach:

1) Sortyment wg PN -82 G-97001: MIIA, uziarnienie [mm] 20-0;
Skład ziarnowy w całej masie węgla:
Podziarno 0 – 1 mm do 20%,
Ziarna 0 – 3 mm do 40%,
Nadziarno – powyżej 20 mm do 1 %.
2) Typ 32.1 (gazowo-płomienny),
3) Minimalna wartość opałowa w stanie roboczym Qir – 22000 kJ/kg,
4) Maksymalna zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym Str –  0,6 %,
5) Maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym Ar – 15%,
6) Maksymalna zawartość wilgoci w stanie roboczym Wtr – 14%,
7) Węgiel energetyczny musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów.

Prowadzącym postępowanie w imieniu Zamawiającego jest Gmina Milejów.

Treść ogłoszenia, specyfikacja i dokumentacja przetargowa dostępne są na stronie internetowej Prowadzącego postępowanie: https://ugmilejow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=670&p1=szczegoly&p2=66090
(należy kliknąć na powyższy link lub wpisać zawartość w pole adresu używanej przeglądarki internetowej)