Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.
Adres: ul. Wesoła 18, 21-020 Milejów
Telefon: 817572051
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa miału węglowego”
Znak postępowania: ZP1/2020
Termin składania ofert do: 03-09-2020 r. o godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 03-09-2020 r. o godz. 11:15

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa miału węgla kamiennego, w tym załadunek, transport, rozładunek, w ilości 1500 Mg (słownie jeden tysiąc pięćset ton) o następujących parametrach:
1) Sortyment wg PN -82 G-97001: MIIA, uziarnienie [mm] 20-0; Skład ziarnowy w całej masie węgla: Podziarno 0 – 1 mm do 20%, Ziarna 0 – 3 mm do 40%, Nadziarno – powyżej 20 mm do 5 %.
2) Typ 32.1 (gazowo-płomienny),
3) Minimalna wartość opałowa w stanie roboczym Qir – 23000 kJ/kg,
4) Maksymalna zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym Str – 0,6%,
5) Maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym Ar – 16%,
6) Maksymalna zawartość wilgoci w stanie roboczym Wtr – 14%,
7) Węgiel energetyczny musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów.
Realizacja zamówienia będzie dokonywana przez Wykonawcę sukcesywnie po uzgodnieniu terminu oraz ilości poszczególnych dostaw z Zamawiającym, na koszt Wykonawcy. Dostawa wraz z rozładunkiem odbywać się będzie w dni robocze od godziny 7:00 do godziny 14:30, transportem samochodowym, sukcesywnie na każde żądanie Zamawiającego, zgłoszone telefonicznie za pomocą e-mail lub faksem, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Podana ilość miału może ulec z mianie w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz warunków pogodowych bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowań lub kar nakładanych na Zamawiającego. Zamawiający dokonuje każdorazowo odbioru ilościowego i jakościowego danej dostawy, natomiast Wykonawca zobowiązany jest przedstawić każdorazowo dla każdej dostawy dokument określający parametry dostarczanego węgla (certyfikat – świadectwo jakości węgla, wystawiony przez laboratorium akredytowane przez PCA, sporządzone w języku polskim). 

Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 – Wzór wykazu sprzętu – składany na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (po korekcie).
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy (po korekcie).
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego – składany wraz z ofertą.
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – składany wraz z ofertą.
Załącznik Nr 4a – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składany wraz z ofertą.
Załącznik Nr 5 – Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (po korekcie).
Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu dostaw – składany na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (po korekcie).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540164949-N-2020 z dnia 01-09-2020 r.
Zmiana SIWZ z dnia 01-09-2020 r.
Protokół z otwarcia ofert z dnia 08-09-2020 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o wykluczonych wykonawcach z dnia 18-09-2020