Informacja o zatwierdzeniu cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 5 maja 2021 r.

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie decyzją z dnia 05 maja 2021 r. (znak: LU.RZT.70.185.2021.JB) zatwierdził ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie pierwszych osiemnastu miesięcy od dnia podjęcia przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o. ul. Wesoła 18, 21-020 Milejów nr KRS 0000369443 nowego rodzaju działalności na terenie gminy Milejów.

  1. Tabela 1. Wielkość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków (netto):
Grupa taryfowa Cena
[w zł/m3]
Stawka opłaty abonamentowej [zł/okres rozliczeniowy]
netto netto
Grupa 1 6,00 5,00
Grupa 2 8,04 5,00

Do przedstawionych w tabeli nr 1 „Wielkość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków (netto)" zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług wg. obowiązujących przepisów.

B. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Lp. Wskaźnik Jednostka Jednostkowa stawka opłaty netto
(zł/1m3)
1 Azot amonowy g NNH4/m3 51,97 zł
2 Fosfor ogólny gP/m3 129,94 zł
3 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym g/m3 909,99 zł

Do przedstawionych powyżej stawek opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług wg. obowiązujących przepisów.

Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za jeden m3:
1. za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH - wynosi 1,32 zł;
2. za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH - wyno-si 3,30 zł;
3. za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH - wynosi 6,58 zł;
4. za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH - wynosi 12,76 zł.

Do przedstawionych powyżej stawek opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług wg. obowiązujących przepisów.

Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za jeden m3:
1. za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C — wynosi 0,66 zł za każdy stopień przekroczenia;
2. za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej — wynosi 1,32 zł za każdy stopień przekroczenia.
Do przedstawionych powyżej stawek opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług wg. obowiązujących przepisów.

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
2. Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego odbywa się na podstawie:

• kontroli przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i dokonywanych w ich trakcie pomiarów,
• pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, obowiązany do dokonania takich pomiarów.

3. Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT, naliczane w sposób opisany w tabeli stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
4. Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczana będzie w oparciu o ilość ścieków wprowadzoną do kanalizacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość ścieków określana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy z odbiorcą usług.
5. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.
6. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
a) dzień ponownej kontroli, dokonanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
b) dzień pobrania przez akredytowanego próbko-biorcę próbki do badania w wybranym przez odbiorcę usług laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniu pobrania prób ścieków, jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji, przy zachowaniu określonych w pkt 7 warunków dotyczących możliwości odczytu urządzenia pomiarowego.
7. Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. O zamiarze przeprowadzenia kontroli (rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie powiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego. O wynikach kontroli odbiorca usług winien powiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
8. W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo lub kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę od przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli.

Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków:
1. Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757) Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków.
2. Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywa się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W przypadku stosowania urządzeń do automatycznego poboru próbek plombowanie oraz odplombowanie urządzenia odbywa się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług.
3. Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliżej usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole. Zmianę akceptuje odbiorca usług lub jego przedstawiciel obecny przy poborze, podpisując protokół.
5. O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje w formie pisemnej odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli.
C. Taryfowe grupy odbiorców:

Oznaczenie grupy taryfowej Opis grupy taryfowej
Grupa 1 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,właściciele gospodarstw rolnych i nieruchomości. Odbiorcy usług zbiorowegozaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych.
Grupa 2 Prowadzący działalność gospodarczą, przemysłowi odbiorcy usług, szkoły, przedszkole, instytucje.