Promocja projektu "Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowejz do wodociągu gminnego w ramach RPO WL 2014-2020"

rpo logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o. ukończyła zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji stacji uzdatniania wody oraz wybudowaniu rurociągu łączącego komunalny wodociąg lokalny z wodociągiem gminnym z jednoczesnym zapewnieniem dostarczenia wody pitnej do Oczyszczalni Ścieków Spółki Wodno-ściekowej w Milejowie za pośrednictwem nowowybudowanego wodociągu.

Realizacja powyższego zadania została objęta działaniem Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach działania na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Lubelskiego przyznano Przedsiębiorstwu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości nie przekraczającej 873.986,98 zł.

Całkowita wartość projektu, ustalona w trakcie przeprowadzonych postępowań przetargowych, wyniosła brutto 1.871.125,20 zł.

W trakcie inwestycji został wybudowany wodociąg, za pośrednictwem którego będzie dostarczana woda do ponad 1000 mieszkańców Gminy Milejów. Łącznie z innymi przeprowadzonymi już i planowanymi gminnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi zrealizowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców Gminy Milejów w wodę pitną. Modernizacja stacji wodociągowej zapewni ulepszony sposób zaopatrzenia w wodę. Oprócz gruntownego remontu budowlanego budynku hydroforni wyposażono stację uzdatniania wody w nowoczesny system sterowania zachodzącymi procesami filtracji i płukania, zapewniając całkowitą automatyzację. Dzięki zastosowaniu narzędzi teleinformatycznych zapewniono zdalne sterowanie funkcjonowaniem ujęć głębinowych, wykonywanie koniecznych pomiarów parametrów technicznych oraz wysyłanie za pośrednictwem komunikatów SMS informacji o wystąpieniu zjawisk mających wpływ na funkcjonowanie wodociągu. 

Zwiększenie bezpieczeństwa uzdatniania i dostarczania wody uzyskano również poprzez wyposażenie stacji w monitoring wizyjny oraz zainstalowaniu agregatu prądotwórczego na wypadek braku zasilania elektrycznego.

 

widok 3

 

 widok 4

 

widok 5