Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o.

Cele strategiczne

  • Umocnienie marki spółki na rynku.
  • Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.
  •  Podejmowanie działań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury technicznej służącej do świadczenia usług.
  • Podnoszenie działań służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy Milejów poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych.
  • Zrównoważony rozwój spółki oraz poszerzanie działań o nowe typy usług.

Kontakt:

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie 
Sp. z o.o 
Milejów-Osada, 
ul. Klarowska 23 
21-020 Milejów
tel.+48 817572051 
mobile:+48 668 314 762
biuro@pgkmilejow.pl
Poniedziałek – piątek 
od godz. 7:00-15:00
Zgłoszenie awarii kanalizacji sanitarnej:
 +48 883 351 456

Gmina Milejów
http://milejow.pl

PGK Milejów

Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Milejowie Sp. z o. o.

Jesteśmy spółką komunalną działającą na rzecz w szczególności mieszkańców gminy Milejów. W zakres podstawowej działalności PGK wchodzą usługi dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku ulic, placów.

Zarząd

Ryszard Pietrzak – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

Ewa Chmiel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Kita – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Plewka – Członek Rady Nadzorczej

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Tomasz Suryś – Wójt Gminy Milejów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. 
to spółka powołana Uchwałą Rady Gminy Milejów nr XXXI/242/10 
w dniu 29.09.2010 r.
Wpisana 29.10.2010 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369443.

Z dniem 01.05.2021r. Spółka połączyła się ze Spółką Wodno-Ściekową w Milejowie
( oczyszczalnią ścieków ).