Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o.

Cele strategiczne

  • Umocnienie marki spółki na rynku.
  • Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.
  •  Podejmowanie działań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury technicznej służącej do świadczenia usług.
  • Podnoszenie działań służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy Milejów poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych.
  • Zrównoważony rozwój spółki oraz poszerzanie działań o nowe typy usług.

Kontakt:

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie 
Sp. z o.o 
Milejów-Osada, 
ul. Klarowska 23 
21-020 Milejów
tel.+48 817572051 
mobile:+48 668 314 762
biuro@pgkmilejow.pl
Poniedziałek – piątek 
od godz. 7:00-15:00

Zgłoszenie awarii 
instalacji wodociągowej 
lub kanalizacji sanitarnej:
 +48 883 351 456

Gmina Milejów
http://milejow.pl

Informacje

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klarowskiej 23, 21-020 Milejów.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@pgkmilejow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. Administrator Pana/Pani danych osobowych będzie je przetwarzał :

· w celu wykonania i na podstawie umowy o wykonanie usługi zgodnie z profilem działalności Administratora, (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

· w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

· w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

· w celach analitycznych (optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o odbiorcach usług, analizy finansowej Spółki itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. RODO)

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3 Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak :

· Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa,

· Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO)

5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)

· sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)

· usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

· ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)

· przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 RODO)

· wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po rozwiązaniu umowy przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa.

7. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Zarząd
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.